روش الگوی تدریس برتر به سمت تربیت انسان ها برود

روش الگوی تدریس برتر به سمت تربیت انسان ها برود

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مازندران؛ قربانعلی افشانی در دوازد همین جشنواره الگوهای برتر تدریس عربی که با حضور 32 نفر از منتخبین کشور در دانشگاه امام علی (ع) بابلسر برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تبدیل سرمایه انسانی به سرمایه ساختاری، اظهاركرد: دهه کنونی دهه مدیریت دانش است. چالش اصلی مدیریت دانش تبدیل هر چه بیشتر دانش پنهان به دانش آشکار است.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه نقش اصلی آموزش و پرورش تربیت است، تصريح كرد: تربیت به معنی تغییر ایجاد رفتار مطلوب و پایدار در دانش آموز است بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مدرسه محدود به ساختمان نیست، بلکه کارکرد اجتماعی داشته و معلم در آن هدفی بزرگ محسوب می شود.

 وي با اشاره به 4 لایه تربیتی خاطرنشان ساخت: تغییر در دانش شاگرد، تغییر در نگرش شاگرد، تغییر در رفتار شاگرد و تغییر در رفتار گروهی و اجتماعی 4 لایه تربیتی به شمار می آیند.

افشانی با بیان اینکه روش های الگوی تدریس برتر باید به سمت تربیت انسان ها برود، تصریح کرد: باید روش های تربیتی در نظر گرفته شود که خروجی آن صرف انتقال دانش نباشد بلکه ایجاد بستر تربیت انسان های شایسته با تعامل دوسویه و نقش آفرینی در ارتقای جامعه مورد تأکید قرار گیرد.

روش الگوی تدریس برتر به سمت تربیت انسان ها برود

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مازندران؛ قربانعلی افشانی در دوازد همین جشنواره الگوهای برتر تدریس عربی که با حضور 32 نفر از منتخبین کشور در دانشگاه امام علی (ع) بابلسر برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تبدیل سرمایه انسانی به سرمایه ساختاری، اظهاركرد: دهه کنونی دهه مدیریت دانش است. چالش اصلی مدیریت دانش تبدیل هر چه بیشتر دانش پنهان به دانش آشکار است.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه نقش اصلی آموزش و پرورش تربیت است، تصريح كرد: تربیت به معنی تغییر ایجاد رفتار مطلوب و پایدار در دانش آموز است بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مدرسه محدود به ساختمان نیست، بلکه کارکرد اجتماعی داشته و معلم در آن هدفی بزرگ محسوب می شود.

 وي با اشاره به 4 لایه تربیتی خاطرنشان ساخت: تغییر در دانش شاگرد، تغییر در نگرش شاگرد، تغییر در رفتار شاگرد و تغییر در رفتار گروهی و اجتماعی 4 لایه تربیتی به شمار می آیند.

افشانی با بیان اینکه روش های الگوی تدریس برتر باید به سمت تربیت انسان ها برود، تصریح کرد: باید روش های تربیتی در نظر گرفته شود که خروجی آن صرف انتقال دانش نباشد بلکه ایجاد بستر تربیت انسان های شایسته با تعامل دوسویه و نقش آفرینی در ارتقای جامعه مورد تأکید قرار گیرد.

روش الگوی تدریس برتر به سمت تربیت انسان ها برود

دانلود نرم افزار

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author