61 هزار دانش آموز در شهرستان های استان تهران تحت پوشش طرح ملی شهاب قرار گرفتند

61 هزار دانش آموز در شهرستان های استان تهران تحت پوشش طرح ملی شهاب قرار گرفتند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهرستان های استان تهران، عبدالرضا فولادوند راد، در نشست طرح ملی شهاب، با اشاره به این امر که 281 نفر نیروی انسانی در 278 واحد آموزشگاهی در شهرستان های استان تهران تعداد 61 هزار دانش آموز را در مدارس شهرستان های استان تهران تحت پوشش آموزشی و پرورشی دارند، گفت: طرح ملی شهاب در سال تحصیلی جاری در 6 منطقۀ آموزشی و پرورشی شهرستان های استان تهران در حال اجرا است.

وی، تعداد دانش آموزان شرکت کننده در طرح ملی شهاب را در سال گذشته11 هزار و 760 نفر عنوان كرد و ادامه داد: این طرح که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، در  سال 1394 در شهرستان قرچک  توسعه و گسترش پیدا کرد که امسال در شش شهرستان دیگر نیزمورد اجرا قرار می گیرد.

فولادوند راد، حرکت در مسیر شناسایی و هدایت نخبگان را از مهم ترین وظایف بنیاد نخبگان و دانش آموزان استعدادهای درخشان را مستعد و در عین حال دارای کمترین مسائل جانبی دانسته و افزود: به همین دلایل است که دانش آموزان ایرانی در دنیا خواهان زیادی دارند و به راحتی توسط کشورهای دیگر بورسیه می شوند.

61 هزار دانش آموز در شهرستان های استان تهران تحت پوشش طرح ملی شهاب قرار گرفتند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهرستان های استان تهران، عبدالرضا فولادوند راد، در نشست طرح ملی شهاب، با اشاره به این امر که 281 نفر نیروی انسانی در 278 واحد آموزشگاهی در شهرستان های استان تهران تعداد 61 هزار دانش آموز را در مدارس شهرستان های استان تهران تحت پوشش آموزشی و پرورشی دارند، گفت: طرح ملی شهاب در سال تحصیلی جاری در 6 منطقۀ آموزشی و پرورشی شهرستان های استان تهران در حال اجرا است.

وی، تعداد دانش آموزان شرکت کننده در طرح ملی شهاب را در سال گذشته11 هزار و 760 نفر عنوان كرد و ادامه داد: این طرح که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، در  سال 1394 در شهرستان قرچک  توسعه و گسترش پیدا کرد که امسال در شش شهرستان دیگر نیزمورد اجرا قرار می گیرد.

فولادوند راد، حرکت در مسیر شناسایی و هدایت نخبگان را از مهم ترین وظایف بنیاد نخبگان و دانش آموزان استعدادهای درخشان را مستعد و در عین حال دارای کمترین مسائل جانبی دانسته و افزود: به همین دلایل است که دانش آموزان ایرانی در دنیا خواهان زیادی دارند و به راحتی توسط کشورهای دیگر بورسیه می شوند.

61 هزار دانش آموز در شهرستان های استان تهران تحت پوشش طرح ملی شهاب قرار گرفتند

دانلود برنامه ایمو

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author