همدلی ، محبت ، یاوری ، اصالت و راز داری مهمترین ابزار همیار مشاوران است

همدلی ، محبت ، یاوری ، اصالت و راز داری مهمترین ابزار همیار مشاوران است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت پرورشي و فرهنگي، مسعود شكوهي در دومین همایش همیار مشاور دختر در اردوگاه شهدای دانش آموزی بادله ساری گفت: انسان متعادل انسانی است که بتواند در کنار محبت ، صمیمیت و تعامل، زندگی با نشاط و سالمی در کنار همنوعان خود داشته باشد .

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد: ترویح فرهنگ مشاوره و استفاده از ظرفیت همسالان در مساعدت به دانش آموزان دیگر، ارتقاي توانمندی های زندگی دانش آموزی، فراگیر کردن آن در تمامی سطوح ، استفاده از ظرفیت همسالان در کمک و مساعدت به دانش آموزان دیگر، ارتقا توانمندی های زندگی دانش آموزی در ورود به دنیای بزرگسالی، آگاهی بخشی  و توجه به مسایل مشاوره ای در داشتن جامعه ای بانشاط آگاهی بخشی در توجه مسایل مشاوره ای، افزایش روحیه نشاط شادابی و امید واری، آماده سازی دانش آموزان برای بهتر زیستن و بهتر آموختن ، بهتر زندگی کردن و بهتر کار کردن ، در تمایل مراحل زندگی از اهداف اصلی این همایش  است.

وي خاطرنشان كرد: به منظور ارتقاي کیفیت فعالیت همیاران مشاور سراسر کشور، باید زمینه را برای ایجاد تقویت نگرش، افزایش دانش، مهارت های همدلی و همزبانی و آسیب شناسی وضعیت موجود درجامعه افزایش دهیم و این مهم جز در بستر آموزش های توجیهی و منسجم در کناربرنامه ریزی و گسترش فعالیت ها در شرایط مختلف میسر نخواهد شد .

شكوهي افزود: حضور پر رنگ و تاثیرگذارهمیارمشاوردرمدارس برای رفع مشکلات مدرسه و همکلاسی ها، کمک به مشاور، مدیر و کارکنان مدرسه با رعایت اصل راز داری همدلی، محبت و علاقمندی از برنامه هاي آموزش و پرورش برای سال های آينده است .

وی حضور همیار مشاور در مدارس دخترانه را جهت کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی موثر دانست و بيان كرد: حضور  همیار مشاوران در مدارس دخترانه بسیار تاثیر گذار ارزیابی شده است.

همدلی ، محبت ، یاوری ، اصالت و راز داری مهمترین ابزار همیار مشاوران است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت پرورشي و فرهنگي، مسعود شكوهي در دومین همایش همیار مشاور دختر در اردوگاه شهدای دانش آموزی بادله ساری گفت: انسان متعادل انسانی است که بتواند در کنار محبت ، صمیمیت و تعامل، زندگی با نشاط و سالمی در کنار همنوعان خود داشته باشد .

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد: ترویح فرهنگ مشاوره و استفاده از ظرفیت همسالان در مساعدت به دانش آموزان دیگر، ارتقاي توانمندی های زندگی دانش آموزی، فراگیر کردن آن در تمامی سطوح ، استفاده از ظرفیت همسالان در کمک و مساعدت به دانش آموزان دیگر، ارتقا توانمندی های زندگی دانش آموزی در ورود به دنیای بزرگسالی، آگاهی بخشی  و توجه به مسایل مشاوره ای در داشتن جامعه ای بانشاط آگاهی بخشی در توجه مسایل مشاوره ای، افزایش روحیه نشاط شادابی و امید واری، آماده سازی دانش آموزان برای بهتر زیستن و بهتر آموختن ، بهتر زندگی کردن و بهتر کار کردن ، در تمایل مراحل زندگی از اهداف اصلی این همایش  است.

وي خاطرنشان كرد: به منظور ارتقاي کیفیت فعالیت همیاران مشاور سراسر کشور، باید زمینه را برای ایجاد تقویت نگرش، افزایش دانش، مهارت های همدلی و همزبانی و آسیب شناسی وضعیت موجود درجامعه افزایش دهیم و این مهم جز در بستر آموزش های توجیهی و منسجم در کناربرنامه ریزی و گسترش فعالیت ها در شرایط مختلف میسر نخواهد شد .

شكوهي افزود: حضور پر رنگ و تاثیرگذارهمیارمشاوردرمدارس برای رفع مشکلات مدرسه و همکلاسی ها، کمک به مشاور، مدیر و کارکنان مدرسه با رعایت اصل راز داری همدلی، محبت و علاقمندی از برنامه هاي آموزش و پرورش برای سال های آينده است .

وی حضور همیار مشاور در مدارس دخترانه را جهت کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی موثر دانست و بيان كرد: حضور  همیار مشاوران در مدارس دخترانه بسیار تاثیر گذار ارزیابی شده است.

همدلی ، محبت ، یاوری ، اصالت و راز داری مهمترین ابزار همیار مشاوران است

اتومبیل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author