راه اندازي38 مركزياددهي –يادگيري محلي در استان

راه اندازي38 مركزياددهي –يادگيري محلي در استان

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش  به نقل ازاستان خراسان رضوی ، علیرضا کاظمی با اشاره به کسب رتبه های برترکشوری دراین حوزه گفت: کسب 17 رتبه برتر درشاخص های سوادآموزی کشور درسال 95 ، کسب رتبه برتردر14محورفعالیت های سوادآموزی درسال 94 ورتبه نخست جذب وپالایش درسال 93 وحرکت پیشتازانه سوادآموزی خراسان رضوی شایسته ی تقدیر می باشد.

مدیرکل  آموزش وپرورش خراسان رضوی با تاکیدبراهمیت برنامه محوري در امورمختلف گفت:بعدازایمان وعشق ودلسوزی نسبت به کارنگاه فکور وبرنامه ای واستفاده ازظرفیت های موجود مهمترین عوامل دستیابی  به موفقیت می باشد.

وی براهمیت فعالیت های سوادآموزی تداوم حرکت پیشگامانه وبرتر استان درامرسوادآموزی وتشکیل شورای پشتیبانی سوادآموزی در استان تاكيد كردوگفت: حرکت پیشتازانه وهمراه با نوآوری ها واقدامات مفید سوادآموزی خراسان رضوی رویکردارزشمندی است که بابرنامه باید ادامه یافته وبی سوادی درگروه های  مختلف را به صفربرساند.

کاظمی استفاده از تجربیات وگنجینه های مدیریتی وپیشکسوتان آموزش وپرورش را بسیارمهم خواندوبااشاره به برنامه های دستگاه تعلیم وتربیت استان افزود: راه اندازی کارگروه های توسعه ی فرهنگ رضوی بااقدام درحوزه توسعه سنت وسیره رضوی دردوره ابتدایی ،توسعه فرهنگ میزبانی رضوی درسطوح مختلف معلمان، مدیران ودانش آموزان وخدمت افتخاری وترویج فرهنگ خدمت رضوی وتوجه به توسعه ی فرهنگ ایثاروشهادت با مطالعه وتشکیل کارگروه آن بامحوریت تعریف اقدام متناسب درجهت گسترش فرهنگ ایثاروشهادت وانتقال آن به بدنه ی آموزش وپرورش استان مهمترین سرفصل های کاری درسالی که به فرموده ی مقام معظم رهبری سال اقدام وعمل نام گرفته می باشد.

وي بااشاره به فعالیت های حوزه سوادآموزی گفت : تلاش برای پوشش سوادآموزی بیش از19هزار بی سواد و2هزاراتباع خارجی درسطح استان  با همکاری بیش از2هزارآموزش دهنده سواد وراه اندازی ز38 مرکزیاددهی یادگیری محلی CLC به عنوان مراکزمهم مهارت آموزی ،بهداشت خانواده، فرزندپروری وآشنایی با مسائل اجتماعی مرتبط با خانواده درکنارسوادپایه مهمترین اقدامات عملی این حوزه می باشد.

مديركل آموزش وپرورش خراسان رضوی باتاکید براین که 70درصد فعالیت های سوادآموزی برروستاها، حاشیه شهرمشهد ومناطق کم برخوردارو سوادآموزی به بانوان متمرکز شده است گفت: دردوره های انتقال وتحکیم خراسان رضوی 100درصد حجم ابلاغی سازمان نهضت سوادآموزی را درنیمه نخست سال 95محقق شده ودردوره سواد نیز بنا برجدول زمانبندی 50درصد سوادآموزان در6ماه گذشته تحت پوشش فعالیت های سوادآموزی قرار گرفته اند و برنامه هایی همچون آموزش زبان انگلیسی وآموزش ICDL  به صورت مشارکتی درسال گذشته اجرا ودرسال جاری نیز درحال پیگیری وآماده اجرا می باشد.

راه اندازي38 مركزياددهي –يادگيري محلي در استان

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش  به نقل ازاستان خراسان رضوی ، علیرضا کاظمی با اشاره به کسب رتبه های برترکشوری دراین حوزه گفت: کسب 17 رتبه برتر درشاخص های سوادآموزی کشور درسال 95 ، کسب رتبه برتردر14محورفعالیت های سوادآموزی درسال 94 ورتبه نخست جذب وپالایش درسال 93 وحرکت پیشتازانه سوادآموزی خراسان رضوی شایسته ی تقدیر می باشد.

مدیرکل  آموزش وپرورش خراسان رضوی با تاکیدبراهمیت برنامه محوري در امورمختلف گفت:بعدازایمان وعشق ودلسوزی نسبت به کارنگاه فکور وبرنامه ای واستفاده ازظرفیت های موجود مهمترین عوامل دستیابی  به موفقیت می باشد.

وی براهمیت فعالیت های سوادآموزی تداوم حرکت پیشگامانه وبرتر استان درامرسوادآموزی وتشکیل شورای پشتیبانی سوادآموزی در استان تاكيد كردوگفت: حرکت پیشتازانه وهمراه با نوآوری ها واقدامات مفید سوادآموزی خراسان رضوی رویکردارزشمندی است که بابرنامه باید ادامه یافته وبی سوادی درگروه های  مختلف را به صفربرساند.

کاظمی استفاده از تجربیات وگنجینه های مدیریتی وپیشکسوتان آموزش وپرورش را بسیارمهم خواندوبااشاره به برنامه های دستگاه تعلیم وتربیت استان افزود: راه اندازی کارگروه های توسعه ی فرهنگ رضوی بااقدام درحوزه توسعه سنت وسیره رضوی دردوره ابتدایی ،توسعه فرهنگ میزبانی رضوی درسطوح مختلف معلمان، مدیران ودانش آموزان وخدمت افتخاری وترویج فرهنگ خدمت رضوی وتوجه به توسعه ی فرهنگ ایثاروشهادت با مطالعه وتشکیل کارگروه آن بامحوریت تعریف اقدام متناسب درجهت گسترش فرهنگ ایثاروشهادت وانتقال آن به بدنه ی آموزش وپرورش استان مهمترین سرفصل های کاری درسالی که به فرموده ی مقام معظم رهبری سال اقدام وعمل نام گرفته می باشد.

وي بااشاره به فعالیت های حوزه سوادآموزی گفت : تلاش برای پوشش سوادآموزی بیش از19هزار بی سواد و2هزاراتباع خارجی درسطح استان  با همکاری بیش از2هزارآموزش دهنده سواد وراه اندازی ز38 مرکزیاددهی یادگیری محلی CLC به عنوان مراکزمهم مهارت آموزی ،بهداشت خانواده، فرزندپروری وآشنایی با مسائل اجتماعی مرتبط با خانواده درکنارسوادپایه مهمترین اقدامات عملی این حوزه می باشد.

مديركل آموزش وپرورش خراسان رضوی باتاکید براین که 70درصد فعالیت های سوادآموزی برروستاها، حاشیه شهرمشهد ومناطق کم برخوردارو سوادآموزی به بانوان متمرکز شده است گفت: دردوره های انتقال وتحکیم خراسان رضوی 100درصد حجم ابلاغی سازمان نهضت سوادآموزی را درنیمه نخست سال 95محقق شده ودردوره سواد نیز بنا برجدول زمانبندی 50درصد سوادآموزان در6ماه گذشته تحت پوشش فعالیت های سوادآموزی قرار گرفته اند و برنامه هایی همچون آموزش زبان انگلیسی وآموزش ICDL  به صورت مشارکتی درسال گذشته اجرا ودرسال جاری نیز درحال پیگیری وآماده اجرا می باشد.

راه اندازي38 مركزياددهي –يادگيري محلي در استان

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author