دوره ی آموزش متوسطه نقش مهمی در شکل‌گیری آینده دانش آموزان دارد

دوره ی آموزش متوسطه نقش مهمی در شکل‌گیری آینده دانش آموزان دارد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان همدان، علی زرافشان در همایش مدیران مدارس استان همدان گفت: در دنیا ساختار‌های آموزشی در کنار هم قرار می‌گیرند تا دانش‌آموزان را در عرصه ی آموزش به یک نقطه و هدف برسانند.

وی با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،  تصریح کرد: سند تحول بنیادین یک سند تغییر محتوایی است تا یک سند ساختاری.

زرافشان افزود: در چند سال گذشته فکر و ظرفیت آموزش و پرورش به جای این که صرف منابع و تجهیزات و… شود صرف ساختار شده است.

وی خاطرنشان کرد: با تدبیر، برنامهریزی و امید به آینده باید سعی کنیم از فرصت  هادرست استفاده کنیم تا بتوانیم تغییرات را به سمت بهبود نظام تعلیم و تربیت سوق دهیم.

وی با بیان این که سال گذشته سال بسیار دشواری به لحاظ تغییر ساختار برای آموزش و پرورش بود، گفت: سال گذشته پایه ی نهم به متوسطه ی اول اضافه می‌شد که همین تغییر یک گردش کار عظیمی را برای آموزش و پرورش ایجاد کرد؛ این در حالی بود که دوره ی اول متوسطه به بیش از 40 هزار معلم نیاز داشت.

زرافشان افزود: سال تحصیلی آینده نیز به لحاظ پیچیدگی‌های خاصی که استقرار پایه ی دهم دارد، دشوار خواهد بود.

وی با بیان این که دوره ی متوسطه دارای ویژگی‌های خاصی است،  بیان کرد: عملکرد این دوره برای دانش‌آموزان در شکل‌گیری آینده آنان و جامعه بسیار تاثیرگذار است.

معاون آموزش متوسطه ی وزارت آموزش و پرورش گفت: امروز در دنیا بیش از 10 سال است که دوره ی متوسطه نقطه ی توجه و دغدغه ی اصلی صاحب‌نظران تعلیم و تربیت شده است.

زرافشان با اشاره به اينكه هدف اصلی پروژه ی مهر مشارکت پذیری است، گفت: این پروژه ی عظیم با همکاری بخش های مختلف به سرانجام می رسد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت دوره ی پیش دبستانی، تصریح کرد: توسعه ی این دوره از جمله اهداف مهم نظام تعلیم  و تربیت  و محور برنامه هایی چون پروژه ی مهر است.

وی با بیان این که عملکرد آموزش و پرورش در این زمینه قابل است، خاطرنشان کرد: دوره ی پیش دبستانی از رشد 17 درصدی برخوردار یوده است.

زرافشان ابراز امیدواری کرد: در آبنده شاهد پوشش صد در صدی دوره ی پیش دبستانیدر کشور  باشیم.

دوره ی آموزش متوسطه نقش مهمی در شکل‌گیری آینده دانش آموزان دارد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان همدان، علی زرافشان در همایش مدیران مدارس استان همدان گفت: در دنیا ساختار‌های آموزشی در کنار هم قرار می‌گیرند تا دانش‌آموزان را در عرصه ی آموزش به یک نقطه و هدف برسانند.

وی با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،  تصریح کرد: سند تحول بنیادین یک سند تغییر محتوایی است تا یک سند ساختاری.

زرافشان افزود: در چند سال گذشته فکر و ظرفیت آموزش و پرورش به جای این که صرف منابع و تجهیزات و… شود صرف ساختار شده است.

وی خاطرنشان کرد: با تدبیر، برنامهریزی و امید به آینده باید سعی کنیم از فرصت  هادرست استفاده کنیم تا بتوانیم تغییرات را به سمت بهبود نظام تعلیم و تربیت سوق دهیم.

وی با بیان این که سال گذشته سال بسیار دشواری به لحاظ تغییر ساختار برای آموزش و پرورش بود، گفت: سال گذشته پایه ی نهم به متوسطه ی اول اضافه می‌شد که همین تغییر یک گردش کار عظیمی را برای آموزش و پرورش ایجاد کرد؛ این در حالی بود که دوره ی اول متوسطه به بیش از 40 هزار معلم نیاز داشت.

زرافشان افزود: سال تحصیلی آینده نیز به لحاظ پیچیدگی‌های خاصی که استقرار پایه ی دهم دارد، دشوار خواهد بود.

وی با بیان این که دوره ی متوسطه دارای ویژگی‌های خاصی است،  بیان کرد: عملکرد این دوره برای دانش‌آموزان در شکل‌گیری آینده آنان و جامعه بسیار تاثیرگذار است.

معاون آموزش متوسطه ی وزارت آموزش و پرورش گفت: امروز در دنیا بیش از 10 سال است که دوره ی متوسطه نقطه ی توجه و دغدغه ی اصلی صاحب‌نظران تعلیم و تربیت شده است.

زرافشان با اشاره به اينكه هدف اصلی پروژه ی مهر مشارکت پذیری است، گفت: این پروژه ی عظیم با همکاری بخش های مختلف به سرانجام می رسد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت دوره ی پیش دبستانی، تصریح کرد: توسعه ی این دوره از جمله اهداف مهم نظام تعلیم  و تربیت  و محور برنامه هایی چون پروژه ی مهر است.

وی با بیان این که عملکرد آموزش و پرورش در این زمینه قابل است، خاطرنشان کرد: دوره ی پیش دبستانی از رشد 17 درصدی برخوردار یوده است.

زرافشان ابراز امیدواری کرد: در آبنده شاهد پوشش صد در صدی دوره ی پیش دبستانیدر کشور  باشیم.

دوره ی آموزش متوسطه نقش مهمی در شکل‌گیری آینده دانش آموزان دارد

اندروید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author