بنويسيد توالت مدرسه، بخوانيد منبع آلودگي و بيماري

بنويسيد توالت مدرسه، بخوانيد منبع آلودگي و بيماري

در پي درج مطلب در سايت سلامت آنلاين مورخ5/7/95 با عنوان « بنويسيد توالت مدرسه، بخوانيد منبع آلودگي و بيماري» جوابيه معاونت تربيت بدني و سلامت اين وزارتخانه به شرح زير است:

 اقدامات اين معاونت شامل :

*نظار بر بهداشت محيط سرويس هاي بهداشتي با تكميل چك ليست بهداشتي در پروژه مهر ، قبل از بازگشايي مدارس ودر طرح تعالي مدرسه در طول سال تحصيلي .

*نظارت بر بهداشت محيط مدارس توسط بازرسين و مميزان مراكز بهداشت درماني و در روستاها توسط بهورزان وزارت بهداشت و تكميل فرم مميزي به خصوص در مدارس مروج سلامت و ساير مدارس .

* كنترل و نظارت روزانه مراقب سلامت بروضعيت بهداشت سرويس هاي بهداشتي با انجام خود مميزي داخلي و در مدارس فاقد مراقب سلامت توسط مدير يا معاون پرورشي و يا رابط بهداشت .

* تجهيز مدارس به لوله كشي صابون مايع و با استفاده از مخزن صابون مايع .

* آموزش بهداشت به دانش آموزان ، اوليا وكاركنان در طول سال تحصيلي با توجه به تقويم مناسبت هاي بهداشتي و ارتقاي ميزان آگاهي ها در رابطه با اهميت رعايت بهداشت .

* تهيه ، تنظيم و ارسال بخشنامه آب آشاميدني بهداشتي ويژه مدارس.

* اجراي برنامه ها و طرح هاي بهداشتي در مدارس و ارتقاي سطح بهداشت

* ايجاد تشكل دانش آموزي سفير سلامت براي آموزش بهداشت به گروه هاي همسال در مدارس.

* نظافت روزانه سرويس هاي بهداشتي توسط نيروهاي خدماتي مدارس.

* شركت در دوره هاي آموزشي ، بازآموزي و دوره بهداشت عمومي ويژه نيروهاي خدماتي ، سرايداران و مستخدمين و دريافت كارت صحت سلامت ساليانه.

* گنجاندن بندهاي 56 الي 63 با عنوان كنترل شرايط بهداشتي و ايمني درآيين نامه اجرايي مدارس .

بنويسيد توالت مدرسه، بخوانيد منبع آلودگي و بيماري

در پي درج مطلب در سايت سلامت آنلاين مورخ5/7/95 با عنوان « بنويسيد توالت مدرسه، بخوانيد منبع آلودگي و بيماري» جوابيه معاونت تربيت بدني و سلامت اين وزارتخانه به شرح زير است:

 اقدامات اين معاونت شامل :

*نظار بر بهداشت محيط سرويس هاي بهداشتي با تكميل چك ليست بهداشتي در پروژه مهر ، قبل از بازگشايي مدارس ودر طرح تعالي مدرسه در طول سال تحصيلي .

*نظارت بر بهداشت محيط مدارس توسط بازرسين و مميزان مراكز بهداشت درماني و در روستاها توسط بهورزان وزارت بهداشت و تكميل فرم مميزي به خصوص در مدارس مروج سلامت و ساير مدارس .

* كنترل و نظارت روزانه مراقب سلامت بروضعيت بهداشت سرويس هاي بهداشتي با انجام خود مميزي داخلي و در مدارس فاقد مراقب سلامت توسط مدير يا معاون پرورشي و يا رابط بهداشت .

* تجهيز مدارس به لوله كشي صابون مايع و با استفاده از مخزن صابون مايع .

* آموزش بهداشت به دانش آموزان ، اوليا وكاركنان در طول سال تحصيلي با توجه به تقويم مناسبت هاي بهداشتي و ارتقاي ميزان آگاهي ها در رابطه با اهميت رعايت بهداشت .

* تهيه ، تنظيم و ارسال بخشنامه آب آشاميدني بهداشتي ويژه مدارس.

* اجراي برنامه ها و طرح هاي بهداشتي در مدارس و ارتقاي سطح بهداشت

* ايجاد تشكل دانش آموزي سفير سلامت براي آموزش بهداشت به گروه هاي همسال در مدارس.

* نظافت روزانه سرويس هاي بهداشتي توسط نيروهاي خدماتي مدارس.

* شركت در دوره هاي آموزشي ، بازآموزي و دوره بهداشت عمومي ويژه نيروهاي خدماتي ، سرايداران و مستخدمين و دريافت كارت صحت سلامت ساليانه.

* گنجاندن بندهاي 56 الي 63 با عنوان كنترل شرايط بهداشتي و ايمني درآيين نامه اجرايي مدارس .

بنويسيد توالت مدرسه، بخوانيد منبع آلودگي و بيماري

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author